Home 2019-04-10T15:20:35+00:00

Top

OEFENTHERAPIE.

De plek waar jouw oefentherapiepraktijk zich kan aanmelden voor de kwaliteitsregistratie bij de VvOCM.

Het praktijkregister VvOCM is een onderdeel van het Kwaliteitsplan VvOCM Top 2018-2020. Inschrijving in het praktijkregister VvOCM is een voorwaarde voor de kwaliteitstoeslag / Plus contractering 2020 voor de verzekeraars Zilveren Kruis, Menzis en CZ.

Om geregistreerd te kunnen worden zijn er twee stappen noodzakelijk:

1 Inleveren Jaarplan van de praktijk (voor 1 juli)

2 Visitatie (voor 15 november)

Een uitgebreide uitleg van het hele proces vind je hier: http://praktijkregistratie.nl/wp-content/uploads/2019/04/nieuwsbrief-Top-Q2.pdf

Praktijkregister

Top.

PRAKTIJKREGISTER 2019.

Hoe ziet het proces voor het praktijkregister eruit ?
 1. Je levert een jaarplan in voor 1 juli. Deze plan en betaal je eerst via (bookinglink)Daarna mail je dit jaarplan naar praktijkregister@vvocm.nl. Het visitatieteam van de VvOCM bekijkt dit op geschiktheid als basis voor de visitatie. Voor een visitatie is een goedgekeurd jaarplan noodzakelijk.
 2. Je plant en betaalt een visitatie (bookinglink) via deze site. De visitatie vindt plaats op de VvOCM, Kaap Hoorndreef 28, 3563 AT, Utrecht. De visitatie wordt afgenomen door een visiteur en een collega praktijk. Van jou wordt verwacht om -hetzelfde dagdeel- mee te lopen met de visitatie van de collega praktijk.
Jaarplan

Top

JAARPLAN.

Dit format voor het Jaarplan oefentherapie  is een integraal onderdeel van het kwaliteitsplan en toetsing VvOCM- st. TopOefentherapie 2018-2020.

De basis van dit plan is tweeledig;

 1. Het geeft inzicht in de huidige en gewenste situatie binnen de praktijk oefentherapie en heeft daarmee waarde voor het  visitatietraject Oefentherapie.
 2. Het is een ‘levend document’, het stuurt de kwaliteitsverbetering van de oefentherapiepraktijk. Het legt middels PDCA de ambitie, het ontwerp en uitkomsten van verbetertrajecten vast.

De eisen die gesteld worden aan dit Jaarplan zijn afkomstig uit de huidige eisen van de zorgverzekeraars en voldoen aan de eisen die door de WKKGZ aan kwaliteit en kwaliteitsregistratie worden gesteld.

Wat is de waarde van het jaarplan in een assessment, audit- of visitatietraject Oefentherapie?

Na insturen van het jaarplan aan het auditbureau of praktijkregistratie van de VvOCM wordt het inhoudelijk beoordeeld. Deze beoordeelt het jaarplan op inhoud en geeft naar aanleiding hiervan een positief of negatief advies voor de visitatie. Het jaarplan is voor de auditeur-visiteur de basis voor de visitatie.

Voorbereiding

Top.

VOORBEREIDING.

Voorbereiding voor de eerste praktijkregistratie bij de VvOCM

Een Plus praktijk heeft – om te beginnen- goede oefentherapeuten aan zich verbonden. Dit wordt geborgd door de registratie van de werkzame oefentherapeuten in het kwaliteitsregister paramedici.

In de voorbereiding naar de Plus is de bedrijfsvoering gericht op het transparant maken van processen die de kwaliteit van de oefentherapie bepalen. Hierbij moet er geïnvesteerd worden in de volgende zaken:

 1. Kwaliteitsgeregistreerde oefentherapeuten
 2. Verplichte accreditatie van het intercollegiaal overleg (intervisie) door ADAP
 3. Jaarplan
 4. Data Prem (en Prom)
 5. Dossiers op orde:
  1. transparantie in handelen,
  2. methodisch handelen,
  3. klinisch redeneren,
  4. evalueren van de behandelresultaten
  5. invoeren van beroep specifieke richtlijnen en protocollen
 6. Klantervaring geautomatiseerd uitvragen
 7. Benchmark van data (uit de landelijke database oefentherapie, LDO)
Assessment

Top

1E KEER.

De eerste praktijkregistratie bij de VvOCM. Assessment

De toelating tot de Plus registratie is door middel van een schriftelijk indienen van een jaarplan van de praktijk bij de VvOCM. Na beoordeling daarvan met positieve uitkomst wordt er een visitatie naar auditvoorbeeld afgenomen. Hierbij komen de volgende onderdelen aan de orde:

 1. Kwaliteitsregister Paramedici (KP)
 2. Praktijkorganisatie, inrichting en accommodatie
 3. Hygiëne, privacy en veiligheid
 4. Klachten-en geschillenregeling
 5. Methodisch handelen (dossiertoets)
 6. VvOCM richtlijnen
 7. Wet- en regelgeving
 8. Jaarplan

Bij een positieve beoordeling ( zie beoordelingskader) is de toetreding tot de Plus een feit. De registratie hiervan is bij de VvOCM. De VvOCM geeft 1x per jaar, op 1 november, in het praktijkregister geregistreerde praktijken door aan de verzekeraars die gedifferentieerde contractering hanteren. Bij een negatieve beoordeling kan de praktijk na een jaar weer een visitatie doen om toegelaten te worden tot de Plus registratie. Bij de her-visitatie moet inzichtelijk zijn welke verbeterplannen er zijn uitgevoerd.

Visitatie

Top.

2E KEER.

De tweede – en daaropvolgende – praktijkregistratie bij de VvOCM. Visitatie

De kwaliteitstoetsing na de toelating is in de vorm van een visitatie. Hierbij wordt op basis van het jaarplan van de praktijk en benchmark van data Prem en Prom de inzet en uitkomsten van continuous improvement getoetst. Link

Het insturen van de relevante jaarplannen is een instap eis tot de toelating tot elke jaarlijkse visitatie. Deze jaarplannen worden getoetst door VvOCM naar de eisen die de wet en regelgeving daaraan stelt en bevat de volgende punten; een algemeen deel, beschrijving van de praktijk, praktijk in cijfers en de ambitie voor de komende periode (PDCA). De eerste drie onderwerpen vereisen een relatie met voorgaande jaren van de praktijk.

Een goedgekeurd jaarplan is een voorwaarde voor een visitatie. Als een jaarplan niet aan de gestelde eisen voldoet dan wordt dit met de praktijk gecommuniceerd en wordt er een maximale termijn van 2 maanden voor het inleveren van een verbeterde versie gegeven. Dit is 2x mogelijk binnen en termijn van 4 maanden. Bij twee negatieve beoordelingen wordt de praktijk uitgeschreven uit het VvOCM praktijkregister . Voor een hernieuwde registratie gelden dan de eisen van de eerste toelating (assessment).

Er wordt jaarlijks een visitatie uitgevoerd, na insturen en goedkeuring van een jaarplan.

Als er een jaar na de vorige visitatie geen aanvraag voor visitatie en bijbehorend jaarplan wordt ingestuurd, wordt dit gezien als een beëindiging praktijkregistratie bij de VvOCM.

Mocht er vanuit de visitatie een negatief oordeel worden geveld, dan krijgt de praktijk een half jaar de tijd om verbeterplannen uit te voeren. In dit half jaar wordt de praktijk niet uitgeschreven . Na een half jaar wordt er een nieuwe visitatie uitgevoerd. Bij een positieve uitkomst geldt deze als het startpunt voor het nieuwe certificeringsjaar. Bij een negatieve uitkomst wordt de praktijk uitgeschreven uit het VvOCM praktijkregister. Voor een hernieuwde toelating mag na een jaar een nieuwe inschrijving gedaan worden d.m.v. een jaarplan en visitatie.

Afspraken
MAAK EEN AFSPRAAK

Afspraken.

BOEK HIER IN:

1. Jaarplan
2. Visitatie
Vragen? praktijkregister@vvocm.nl. Via deze mail kan je jouw vraag stellen of een telefonische afspraak maken.